Ο παρόν ιστότοπος («mr-bill.gr») αποτελεί το Ηλεκτρονικό Κατάστημα «MrBILL» το οποίο ανήκει στην εταιρεία «Υιοί Βασιλείου Νούσια ΑΒΕΕ», η οποία εδρεύει στην Λεωφόρο Γράμμου, Ιωάννινα, αριθμός 65, τ.κ. 45445.

Η Εταιρία με τον διακριτικό τίτλο «MrBILL», που από εδώ και στο εξής θα αναφέρεται ως Εταιρία, αποτελεί Εταιρία που δραστηριοποιείται κατά βάση στο εμπόριο  και επεξεργασία ξυλείας , εμπόριο μηχανημάτων – εργαλείων – σιδηρικών – χρωμάτων – οικοδομικών υλικών .

Οι κατωτέρω όροι και προϋποθέσεις αποτελούν τους όρους και τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες η Εταιρία παρέχει στους Δημιουργούς, Καταναλωτές, Χρήστες ή και στους απλούς Επισκέπτες της, τις υπηρεσίες της μέσω του Ηλεκτρονικής της Ιστοσελίδας «MrBILL».

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να διαβάσουν προσεκτικά τους κάτωθι όρους και προϋποθέσεις και να προβούν σε επίσκεψη, περιήγηση ή και συναλλαγή με την  Ηλεκτρονική Ιστοσελίδα «MrBILL» μόνο εφόσον τους αποδέχονται πλήρως.

1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

1.1 Το παρόν συνιστά το Συμφωνητικό που συνάπτεται μεταξύ εσάς, του Δημιουργού, του Καταναλωτή, του Χρήστη ή και του απλού Επισκέπτη (εφεξής «εσείς», «εσάς», ή και «Δημιουργός, Καταναλωτής, Χρήστης και Επισκέπτης») και της Εταιρίας. Η περιήγηση, η πρόσβαση ή η χρήση του παρόντος Ηλεκτρονικού Καταστήματος «www.MrBILL.gr» (εφεξής «Ηλεκτρονικό Κατάστημα», «MRBILL» ή και «www.MrBILL.gr») καθώς και η χρήση των όποιων παροχών ή υπηρεσιών που διατίθενται μέσω αυτού συνεπάγεται τη συμφωνία σας ως προς τους όρους και τις προϋποθέσεις που παρατίθενται παρακάτω (οι οποίοι στο σύνολό τους καλούνται «το Συμφωνητικό»).

1.2 Οι παρόντες όροι και προϋποθέσεις ενημερώθηκαν στις 06-02-2019. Η Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης των παρόντων όρων και προϋποθέσεων οποιαδήποτε χρονική στιγμή, εφόσον το θεωρεί αναγκαίο, ενημερώνοντας σχετικά τους Δημιουργούς, τους Καταναλωτές, τους Χρήστες και τους Επισκέπτες μέσω του Δικτυακού Τόπου «MrBILL». Οι Δημιουργοί, οι Καταναλωτές, οι Χρήστες και οι Επισκέπτες οφείλουν κάθε φορά να ελέγχουν για ενδεχόμενες τροποποιήσεις των όρων χρήσης και εφόσον εξακολουθούν την περιήγηση/χρήση των παροχών ή υπηρεσιών που διατίθενται, τεκμαίρεται αμαχήτως ότι αποδέχονται τους τροποποιημένους όρους και παραχωρούν τη συναίνεση, συγκατάθεση, συμφωνία και έγκρισή τους. Σε αντίθετη περίπτωση οφείλουν να απέχουν από την χρήση-επίσκεψη του «MrBILL».

2. ΟΡΙΣΜΟΙ

Οι παρακάτω ορισμοί εφαρμόζονται στο παρόν Συμφωνητικό:

«Η Ιστοσελίδα με τον διακριτικό τίτλο «MrBILL» ανήκει στην εταιρεία «Υιοί Βασιλείου Νούσια ΑΒΕΕ.
«Ηλεκτρονικό Κατάστημα», «MrBILL», «Δικτυακός Τόπος» ή και «www.MrBILL.gr» είναι η ιστοσελίδα του Ηλεκτρονικού Καταστήματος που διατηρεί η ανωτέρω Εταιρία και συμπεριλαμβάνει το «περιεχόμενο» και τις «υπηρεσίες».
«Περιεχόμενο» είναι όλα τα κείμενα, τα γραφικά, ο σχεδιασμός και ο προγραμματισμός που χρησιμοποιούνται στην παραπάνω ιστοσελίδα.
«Κείμενο» είναι όλα τα κείμενα που βρίσκονται στην ιστοσελίδα, είτε είναι κείμενο της σύνταξης, επιμορφωτικό ή συμβουλευτικό είτε διαφημιστικό.
«Γραφικά» είναι όλα τα λογότυπα, κουμπιά και όλα τα υπόλοιπα γραφικά στοιχεία της ιστοσελίδας.
«Σχεδιασμός» είναι οι χρωματικοί συνδυασμοί και η σελιδοποίηση της ιστοσελίδας.
«Προγραμματισμός» είναι ο κωδικός χρήστη (HTML, JavaScript, κτλ.) και ο κώδικας του διακομιστή που χρησιμοποιούνται στην ιστοσελίδα.
«Υπηρεσίες» είναι όλες οι υπηρεσίες που παρέχει μέσω της ιστοσελίδας του το Ηλεκτρονικό Κατάστημα «MrBILL».
«Δημιουργός» είναι κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που χρησιμοποιεί την ιστοσελίδα του Ηλεκτρονικού Καταστήματος της Εταιρίας προκειμένου να προβάλλει και παράλληλα να διαθέσει/πωλήσει τα προϊόντα του στους Χρήστες και εν δυνάμει Καταναλωτές.
«Χρήστης» είναι κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που επισκέπτεται το Ηλεκτρονικό Κατάστημα της Εταιρίας και δημιουργεί ένα Λογαριασμό στην ιστοσελίδα του Ηλεκτρονικού της Καταστήματος «MrBILL».
«Καταναλωτής» είναι κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που επισκέπτεται την ιστοσελίδα του «MrBILL» και προβαίνει τελικά σε αγορά προϊόντων μέσω αυτής.
«Επισκέπτης» είναι κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που επισκέπτεται την ιστοσελίδα του «MrBILL».
Λογαριασμός» είναι η καταχώρηση του Επισκέπτη ως Χρήστη στον συγκεκριμένο Δικτυακό Τόπο «www.MrBILL.gr».
«Κατάστημα» είναι η το Ηλεκτρονικό Κατάστημα του Δημιουργού το οποίο και φιλοξενείται στο Ηλεκτρονικό Κατάστημα της Εταιρίας «MrBILL».
«Προϊόν» είναι το αντικείμενο του Δημιουργού που διατίθεται προς πώληση μέσω του «MrBILL».
«Καλάθι Αγορών» είναι το σύνολο των επιλεγμένων από εσάς προϊόντων αγοράς. Σας επιτρέπει να παρακολουθείτε, να προσθέτετε και να αφαιρείτε είδη, όπως θα κάνατε και σε ένα κανονικό κατάστημα.

3. ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ «MrBILL»

3.1 Εφαρμογή όρων και προϋποθέσεων: Η χρήση των υπηρεσιών και της Δικτυακής Τοποθεσίας «www.MrBILL.gr» εν γένει, υπόκειται στους όρους και τις προϋποθέσεις που διατυπώνονται στο παρόν Συμφωνητικό. Οιεσδήποτε νέες υπηρεσίες συμπεριληφθούν στο «MrBILL» θα υπόκεινται στους παρόντες όρους χρήσης εκτός αν ρητά αναφέρεται το αντίθετο.

3.2 Η πρόσβαση στην ιστοσελίδα του Ηλεκτρονικού Καταστήματος «MrBILL» και κατ’επέκταση η συμμετοχή σε οποιαδήποτε υπηρεσία, επιτρέπεται αποκλειστικά και μόνο σε πρόσωπα που έχουν συμπληρώσει το δέκατο όγδοο έτος (18ο) της ηλικίας τους και έχουν πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα.

3.3 Κάθε Δημιουργός, Καταναλωτής, Χρήστης και Επισκέπτης δηλώνει και εγγυάται ρητώς ότι κατά τη χρήση των υπηρεσιών του «MrBILL» θα παρέχει αληθείς, ακριβείς, έγκυρες και πλήρεις πληροφορίες για το άτομό του και ότι διαθέτει τις απαιτούμενες νόμιμες προϋποθέσεις καθώς επίσης και την απαραίτητη ικανότητα για να αντιληφθεί τους όρους και τις προϋποθέσεις που περιέχονται στο παρόν. Συμφωνεί δε, να διατηρεί και να ενημερώνει επιμελώς τα στοιχεία που του έχουν ζητηθεί ώστε να διατηρούνται αληθή, ακριβή, έγκυρα, ενημερωμένα και πλήρη. Η Εταιρία δεν ευθύνεται για οιαδήποτε χρήση των υπηρεσιών από Δημιουργούς, Καταναλωτές, Χρήστες και Επισκέπτες που δεν πληρούν τα ανωτέρω.

3.4 Η Εταιρία μέσω του «MrBILL» δίνει την δυνατότητα στους Δημιουργούς, οι οποίοι μπορεί να είναι είτε φυσικά είτε και νομικά πρόσωπα, να προωθήσουν τα προϊόντα τους στους Επισκέπτες, Χρήστες και Καταναλωτές του Ηλεκτρονικού της Καταστήματος, σε συγκεκριμένες τιμές και για συγκεκριμένο χρόνο ή/και ποσότητα, όπως αυτά ορίζονται την εκάστοτε φορά και υπό τους όρους και προϋποθέσεις που αναφέρονται στο παρόν.

3.5 Για να χρησιμοποιήσετε τη Δικτυακή Τοποθεσία «www.MrBILL.gr» και εν γένει τις υπηρεσίες της, θα πρέπει να έχετε σύνδεση στο Διαδίκτυο και τις κατάλληλες συνδέσεις τηλεπικοινωνιών. Η Εταιρία δε φέρει ευθύνη για τα όποια τηλεφωνικά έξοδα, έξοδα τηλεπικοινωνιών ή άλλα έξοδα που μπορεί να προκύψουν.

3.8 Κανόνες Ασφαλείας:

(α) Απαγορεύεται οι Δημιουργοί, Καταναλωτές, Χρήστες και Επισκέπτες να παραβιάσουν ή να επιχειρήσουν να παραβιάσουν την ασφάλεια της ιστοσελίδας «www.MrBILL.gr», όπως ενδεικτικά, αλλά όχι περιοριστικά: (i) να έχουν πρόσβαση σε δεδομένα που δεν προορίζονται για κάποιο Δημιουργό, Καταναλωτή, Χρήστη και Επισκέπτη ή να κάνουν σύνδεση σε διακομιστή (server) ή λογαριασμό που δεν έχουν δικαίωμα πρόσβασης (ii) να κάνουν προσπάθειες να διερευνήσουν ή να δοκιμάσουν τα ευπαθή σημεία του συστήματος ή του δικτύου ή να παραβιάσουν μέτρα ασφαλείας ή μέτρα πιστοποίησης χωρίς εξουσιοδότηση, (iii) να προσπαθήσουν να παρεμποδίσουν την υπηρεσία σε οποιανδήποτε φυσικό ή/και νομικό πρόσωπο , (iv) να στέλνουν αυτόκλητα email, στα οποία περιλαμβάνονται διαφημιστικές προωθήσεις ή/και διαφημίσεις προϊόντων ή υπηρεσιών (v) να πλαστογραφήσουν οποιαδήποτε πληροφορία. Παραβιάσεις του συστήματος ή της ασφάλειας του δικτύου μπορεί ενδεχομένως να οδηγήσουν σε αστική ή ποινική ευθύνη.

(β) Η παραβίαση αυτών των Κανόνων Ασφαλείας μπορεί να οδηγήσει σε αστικές ή ποινικές διώξεις. Η Εταιρία θα ερευνήσει συμβάντα που πιθανόν να σχετίζονται με τέτοιες παραβιάσεις και δύναται να εμπλέξει και να συνεργαστεί με τις Αστυνομικές Αρχές στην δίωξη εκείνων που σχετίζονται με τέτοιες παραβιάσεις.

3.9 Οι Καταναλωτές, Χρήστες και Επισκέπτες της ιστοσελίδας «www.MrBILL.gr» δεν θα επιβαρύνονται με έξοδα για την χρήση της σύμφωνα με τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις. Παρ’όλα αυτά, η ιστοσελίδα «www.MrBILL.gr» μπορεί να παρέχει συνδέσμους προς ιστοσελίδες τρίτων, οι οποίες να λειτουργούν υπό και να ανήκουν σε ανεξάρτητους παρόχους υπηρεσιών. Οι τρίτοι αυτοί πιθανόν να χρεώνουν κάποιο τέλος για την χρήση συγκεκριμένου περιεχομένου ή υπηρεσιών που παρέχονται μέσω της ιστοσελίδας τους. Επομένως, πρέπει να διενεργείτε οποιαδήποτε έρευνα πιστεύετε ότι είναι απαραίτητη ή κατάλληλη πριν προβείτε σε οποιαδήποτε συναλλαγή με οποιονδήποτε τρίτο, ώστε να εξακριβώσετε εάν θα υπάρξει χρέωση. Όταν το «MrBILL» παρέχει πληροφορίες σχετικά με χρεώσεις στην ιστοσελίδα, αυτές οι πληροφορίες παρέχονται μόνο προς διευκόλυνση και για λόγους πληροφόρησης. Η Εταιρία και κατ’επέκταση το «MrBILL» κατά κανέναν τρόπο δεν εγγυάται ότι αυτές οι πληροφορίες είναι ορθές ούτε φέρει ευθύνη με οποιονδήποτε τρόπο για περιεχόμενο ή υπηρεσίες που παρέχονται από τέτοιες ιστοσελίδες τρίτων.

4. ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ

Τμήματα του λογισμικού του «MrBILL» για κινητές συσκευές ενδέχεται να περιέχουν υλικό προστατευμένο με πνευματικά δικαιώματα, η χρήση του οποίου αναγνωρίζεται από το «MrBILL». Επίσης, θα υπάρχουν επιμέρους και συγκεκριμένοι όροι που θα ισχύουν για τη χρήση συγκεκριμένων εφαρμογών για κινητές συσκευές του «MrBILL».

5. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

5.1 Κατά την επίσκεψή σας στις σελίδες και υπηρεσίες του Ηλεκτρονικού Τόπου της Εταιρίας μας «MrBILL», είναι πιθανό να σας ζητηθεί να δηλώσετε στοιχεία που σας αφορούν (όνομα, επάγγελμα, ηλεκτρονική διεύθυνση, ημερομηνία γέννησης κλπ.), προκειμένου να ενεργοποιηθούν αντίστοιχες υπηρεσίες (newsletters, διαγωνισμοί, forums, blogs, κλπ.) για λογαριασμό σας αλλά και για να διασφαλισθεί η δυνατότητα επικοινωνίας μαζί σας, στην οποία έχετε ήδη ρητά συγκατατεθεί, ώστε να σας ενημερώνουμε για νέες υπηρεσίες και προϊόντα μας.

5.2 Η Εταιρία σέβεται απόλυτα τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των Δημιουργών, Καταναλωτών, Χρηστών και Επισκεπτών τα οποία καταχωρούνται σε αυτήν και διασφαλίζει ότι το «MrBILL» είναι σύννομο προς τις διατάξεις του Ν.2472/1997 περί «Προστασίας ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα,του Ν.3471/2006 περί «Προστασίας προσωπικών δεδομένων και ιδιωτικής ζωής στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες» και  του GDPR (General Data Protection Regulation General Data Protection Regulation )- «Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων» [Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 ΤΟΥ Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016.

Σε κάθε περίπτωση η Εταιρία επιβεβαιώνει ότι η τυχόν συλλογή, επεξεργασία ή/και αποθήκευση των προσωπικών σας δεδομένων γίνεται σύμφωνα με το Νόμο και μόνο κατόπιν δικής σας ρητής ειδικής συναίνεσης που δίδεται με την παρούσα, και αποκλειστικά και μόνο για τους σκοπούς και στο μέτρο που απαιτείται για τη λειτουργία του Ηλεκτρονικού Καταστήματος «MrBILL» και την παροχή των επιμέρους υπηρεσιών που έχετε ζητήσει.

5.3 Η Εταιρία επιβεβαιώνει ότι δεν πρόκειται να χρησιμοποιήσει τα προσωπικά σας στοιχεία για χρήση μη ειδικώς εξουσιοδοτημένη από εσάς, ούτε να αποστείλει ή γνωστοποιήσει σε τρίτους (φυσικά ή νομικά πρόσωπα) μη συνδεδεμένους με το «MrBILL» τα εν λόγω στοιχεία σας χωρίς τη δική σας ρητή και ειδική συναίνεση προς τούτο, με εξαίρεση τις περιπτώσεις όπου η γνωστοποίηση είναι απαραίτητη για την εκτέλεση της παραγγελίας σας (π.χ. Συνεργαζόμενες Εταιρίες Αποστολής) ή είναι υποχρεωτική με βάση το Νόμο.

5.4 Επίσης, κατά την πλοήγησή σας ή/και χρήση των υπηρεσιών του «MrBILL», η Εταιρία δύναται να συλλέγει πληροφορίες από το λειτουργικό σύστημα του υπολογιστή σας, τον φυλλομετρητή σας (browser) και τη διεύθυνση του παρόχου Διαδικτύου (IP) για την μέτρηση της επισκεψιμότητας, την διαμόρφωση ιστορικού παραγγελιών και αγοραστικού ενδιαφέροντος επί σκοπώ βελτίωσης των υπηρεσιών της ή τήρησης εσωτερικού λογιστικού αρχείου.

5.5 Το «MrBILL» επιτρέπει σε όσους έχουν εγγραφεί, έχοντας δώσει προσωπικά τους στοιχεία, να έχουν πρόσβαση στο αρχείο όπου τηρούνται τα προσωπικά τους δεδομένα τα οποία συλλέχθηκαν και φυλάσσονται κατά τα ανωτέρω και να προβαίνουν σε διορθώσεις, διαγραφές, τροποποιήσεις και προσθήκες των δεδομένων και πληροφοριών που έχουν υποβάλλει σε αυτό.

6. COOKIES

6.1 Τα cookies είναι μικρά αρχεία που αποθηκεύονται στο υπολογιστή σας και συγκρατούν τις ρυθμίσεις και επιλογές που έχετε κάνει στην ιστοσελίδα μας. Χρησιμοποιούνται για την συγκράτηση των ρυθμίσεών σας (χώρα επιλογής, είδη που έχετε δει κτλ) καθώς και για την καλύτερη κατανόησή μας ως προς τον τρόπο χρήσης της ιστοσελίδας μας. Σημειώνουμε ότι τα cookies δεν προκαλούν βλάβες στον ηλεκτρονικό υπολογιστή των Χρηστών, των Καταναλωτών ή και Επισκεπτών αλλά ούτε και στα αρχεία που φυλάσσονται σε αυτούς

6.2 Όπως η πλειοψηφία των ιστοσελίδων στο Διαδίκτυο έτσι και το «MrBILL» έχει τη δυνατότητα να χρησιμοποιεί cookies για να παρέχει στον εκάστοτε Χρήστη, Καταναλωτή ή και Επισκέπτη, πληροφορίες και καλύτερες.

6.3 Για την ασφαλή πλοήγησή σας στο Ηλεκτρονικό Κατάστημα «MrBILL» καθώς και για την ασφάλεια των συναλλαγών σας με αυτό, η Εταιρία μας, όντας πλήρως εναρμονισμένη με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2009/136/ΕΚ σχετικά με την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και την προστασία της ιδιωτικής ζωής στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών και η οποία ενσωματώθηκε στο Ελληνικό Δίκαιο με το Ν.4070/2012 (Α’82/10.4.2012) «Ρυθμίσεις Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Μεταφορών, Δημοσίων Έργων και άλλες διατάξεις». Διευκρινίζει ότι απαραίτητη προϋπόθεση για την χρήση των cookies είναι η προηγούμενη συγκατάθεση του Χρήστη ή του Επισκέπτη. Εξαίρεση από τον κανόνα αυτό είναι τα cookies που εξυπηρετούν λειτουργικές ανάγκες της ιστοσελίδας και είναι απαραίτητα για την εμφάνισή της και την αποτελεσματική λειτουργία της στον υπολογιστή του Χρήστη, του Καταναλωτή ή του Επισκέπτη (functional cookies). Με την αποδοχή των παρόντων όρων χρήσης τεκμαίρεται ότι συγκατατίθεστε και στη χρήση των cookies ως ανωτέρω.

7. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

7.1 Εκτός των προϊόντων και υπηρεσιών που αποτελούν πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία των Δημιουργών, τρίτων, συνεργατών και φορέων και ως εκ τούτου φέρουν και τη σχετική ευθύνη, το υπόλοιπο περιεχόμενο του Δικτυακού Τόπου «www.MrBILL.gr» είναι πνευματική ιδιοκτησία της Εταιρίας και φέρει την αποκλειστική ευθύνη αυτού.

7.2 Κάθε δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας (περιλαμβανομένων όλων των δικαιωμάτων, ευρεσιτεχνιών, εμπορικών σημάτων, σημάτων υπηρεσιών, εμπορικών επωνυμιών, σχεδίων, εικόνων, φωτογραφιών καθώς και, περιλαμβανομένων της εμφάνισης και της αισθητικής, και άλλων οπτικών ή μη γραμματικών στοιχείων είτε είναι καταχωρημένα είτε μη) στη Δικτυακή Τοποθεσία «www.MrBILL.gr», το ενημερωτικό περιεχόμενο που αναρτάται στη Δικτυακή Τοποθεσία ή που προσπελάζεται ως μέρος της υπηρεσίας, οποιαδήποτε βάση δεδομένων που λειτουργεί από εμάς και το σύνολο της σχεδίασης, του κειμένου και των γραφικών της Δικτυακής Τοποθεσίας, το λογισμικό, οι φωτογραφίες, η μουσική, ο ήχος και η επιλογή και διάταξή τους, και κάθε μεταγλώττιση λογισμικού, ο υποκείμενος πηγαίος κώδικας και το λογισμικό (περιλαμβανομένων βοηθητικών εφαρμογών «applets» και δεσμών ενεργειών) ανήκουν στην ιδιοκτησία της Εταιρίας (ή στην ιδιοκτησία των δικαιοπαρόχων αυτής). Δεν επιτρέπεται να αποκτήσετε οποιονδήποτε τίτλο στα εν λόγω δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας ούτε να επιχειρήσετε τέτοια ενέργεια. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

7.3 Δεν επιτρέπεται η αναπαραγωγή, η αναδιανομή, η αντιγραφή, η διανομή, η αναδημοσίευση, η λήψη, η εμφάνιση, η ανάρτηση ή η μετάδοση με οποιονδήποτε τρόπο ή με οποιοδήποτε μέσο κανενός στοιχείου από το υλικό που παρατίθεται στο «MRBILL» ούτε επιτρέπεται η πώληση, η ενοικίαση ή εκχώρηση δευτερεύουσας άδειας, η χρήση του για τη δημιουργία παράγωγων έργων ή η εκμετάλλευσή του με οποιονδήποτε τρόπο χωρίς την προηγούμενη έγγραφη ρητή άδεια της Εταιρίας. Σε περίπτωση αντιγραφής κάποιου σχεδίου, εικόνας, προϊόντος, ιδέας ή άλλο ενός Δημιουργού ή Τρίτου είτε εντός της Δικτυακής Τοποθεσίας www.MrBILL.gr είτε εκτός, το «MrBILL» δε φέρει ουδεμία ευθύνη. Σε περίπτωση αναδημοσίευσης περιεχομένου που περιλαμβάνεται στον Δικτυακό Τόπο του «MRBILL» («Re-posting Content») σε κάποια άλλη Ιστοσελίδα και μάλιστα χωρίς να προκύπτει η πηγή (ήτοι το «MRBILL»), το «MrBILL» δε φέρει ουδεμία ευθύνη και ως εκ τούτου υπόκειται στους κινδύνους που επαφίονται με το Διαδίκτυο.

7.4 Ωστόσο, επιτρέπεται η ανάκτηση και η προβολή του περιεχομένου της Δικτυακής Τοποθεσίας σε οθόνη υπολογιστή, η αποθήκευση του εν λόγω περιεχομένου σε ηλεκτρονική μορφή σε δίσκο (αλλά όχι σε οποιονδήποτε διακομιστή ή άλλη συσκευή αποθήκευσης συνδεδεμένη σε δίκτυο) ή η εκτύπωση ενός αντιγράφου του εν λόγω περιεχομένου για δική σας προσωπική, μη εμπορική χρήση, με την προϋπόθεση ότι θα διατηρήσετε άθικτη κάθε σημείωση περί δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και αποκλειστικής εκμετάλλευσης. Δεν επιτρέπεται άλλως η αναπαραγωγή, η τροποποίηση, η αντιγραφή ή η διανομή ή η χρήση για εμπορικούς σκοπούς οποιωνδήποτε εκ των στοιχείων του υλικού ή του περιεχομένου στη Δικτυακή Τοποθεσία χωρίς την άδειά μας.

7.5 Κάθε δικαίωμα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας, καθώς και κάθε δικαίωμα (περιλαμβανομένης της υπεραξίας και, όπου ισχύει, των εμπορικών σημάτων) επί της επωνυμίας και του διακριτικού τίτλου «MrBILL» ανήκει στην Εταιρία (ή στους δικαιοπαρόχους αυτής).

7.6 Τα λοιπά προϊόντα και οι εταιρικές επωνυμίες που αναφέρονται στη Δικτυακή Τοποθεσία είναι τα εμπορικά σήματα ή καταχωρημένα εμπορικά σήματα των αντίστοιχων κατόχων τους. Ο τίτλος, τα δικαιώματα κυριότητας και τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας επί του περιεχομένου που προσπελάζεται μέσω της χρήσης της υπηρεσίας ανήκουν στον αντίστοιχο κάτοχο περιεχομένου ή τον Δημιουργό και μπορεί να προστατεύονται από τα ισχύοντα δικαιώματα δημιουργού ή άλλο νόμο.

7.7 Κάθε υλικό που μεταδίδεται ή αναρτάται ή υποβάλλεται στη Δικτυακή Τοποθεσία «www.MrBILL.gr» θεωρείται (και το «MrBILL» το εξομοιώνει ως) μη εμπιστευτικό και κοινόχρηστο, σύμφωνα με τις υποχρεώσεις της Εταιρίας, βάσει της νομοθεσίας περί προστασίας δεδομένων.

7.8 Όλα τα σχόλια, οι προτάσεις, οι ιδέες, οι σημειώσεις, τα σχέδια, οι εικόνες, οι φωτογραφίες, οι έννοιες ή άλλες πληροφορίες: (i) που κοινοποιούνται ή προσφέρονται στο «MrBILL» από εσάς ή (ii) που συνιστούν απάντηση σε προσκλήσεις από την Εταιρία σχετικά με κάποια υπηρεσία ή τη Δικτυακή Τοποθεσία εν γένει (σε κάθε προαναφερθείσα περίπτωση καλούνται «Ιδέες») θα θεωρούνται ότι είναι ιδιοκτησία και θα παραμένουν στην ιδιοκτησία της Εταιρίας, και δια του παρόντος εκχωρείτε μέσω τωρινών και μελλοντικών εκχωρήσεων κάθε δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας επί αυτών στην Εταιρία.

8. ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΑ ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΧΟΡΗΓΟΙ

8.1 Στο Ηλεκτρονικό Κατάστημα «MrBILL» είναι δυνατόν να αναρτώνται παντός τύπου διαφημιστικά μηνύματα και μηνύματα χορηγών.

8.2 Το «MrBILL» δίνει τη δυνατότητα στους Δημιουργούς, κατόπιν χρέωσης, να διαφημιστούν εσωτερικά, μέσω δηλαδή του Ηλεκτρονικού μας Καταστήματος. Το τέλος αμοιβής δύναται να αναπροσαρμόζεται αυτοβούλως, χωρίς σχετική προειδοποίηση.

8.3 Είστε ελεύθεροι να επιλέξετε ή να κάνετε κλικ στα διαφημιζόμενα αγαθά και υπηρεσίες όπως κρίνετε σωστό.

8.4 Η Εταιρία δε φέρει καμία ευθύνη για την επικοινωνία του Δημιουργού, του Καταναλωτή, του Χρήστη και του Επισκέπτη με τους τρίτους παροχείς υπηρεσιών που διαφημίζονται στο «MrBILL» και για την οποιαδήποτε τυχόν εμπορική συναλλαγή μπορεί να προκύψει από τη μεταξύ τους σχέση.

8.5 Η Εταιρία δεν υποχρεούται να εξετάσει και δεν εξετάζει τη νομιμότητα ή όχι του διαφημιστικού υλικού που προβάλλεται στην ιστοσελίδα «www.MrBILL.gr» (πέραν των προφανών περιπτώσεων προσβολής έννομων δικαιωμάτων που θα γίνονταν αντιληπτές και από τον μέσο συνετό πολίτη) και ως εκ τούτου δε δύναται να της καταλογιστεί οιασδήποτε μορφής ευθύνη. Η ευθύνη αυτή βαρύνει τους διαφημιζόμενους χορηγούς ή και δημιουργούς του προβαλλόμενου διαφημιστικού υλικού.

8.6 Στο πλαίσιο αυτό, κάθε καταγγελία σχετικά με το περιεχόμενο διαφημιστικού υλικού που υπάρχει στο «MrBILL» θα πρέπει να διαβιβάζεται στους άμεσους ενδιαφερόμενους, δεδομένου ότι η Εταιρία δε φέρει ουδεμία σχετική ευθύνη.

*Υποστηρικτικές Υπηρεσίες: Το «MrBILL» προσφέρει στους Δημιουργούς υπηρεσίες φωτογράφισης, κειμενογραφίας και σχεδιασμού εταιρικής ταυτότητας, κατόπιν επιπλέον χρέωσης. Το τέλος αμοιβής δύναται να αναπροσαρμόζεται αυτοβούλως, χωρίς σχετική προειδοποίηση.

9. ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ (LINKS) ΠΡΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟ ΑΛΛΕΣ ΔΙΚΤΥΑΚΕΣ ΤΟΠΟΘΕΣΙΕΣ

9.1 Όπου η Δικτυακή Τοποθεσία περιέχει συνδέσμους σε τοποθεσίες τρίτων και σε πόρους που παρέχουν τρίτοι (στο εξής «Άλλες τοποθεσίες»), οι εν λόγω Άλλες τοποθεσίες συνδέονται μόνο για το σκοπό της παροχής πληροφοριών και για δική σας ευκολία.

9.2 Η Εταιρία δεν ελέγχει τη διαθεσιμότητα, το περιεχόμενο, την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων, την ποιότητα και την πληρότητα των υπηρεσιών άλλων web sites και σελίδων στα οποία παραπέμπει μέσων «δεσμών», hyperlinks ή διαφημιστικών banners. Συνεπώς για οποιοδήποτε πρόβλημα παρουσιαστεί κατά την επίσκεψη/χρήση τους οφείλετε να απευθύνεστε στα αντίστοιχα web sites και σελίδες τα οποία φέρουν ακέραια τη σχετική ευθύνη για την παροχή των υπηρεσιών τους. Το «MrBILL» σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να θεωρηθεί ότι ενστερνίζεται ή αποδέχεται το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες των web sites και των σελίδων στα οποία παραπέμπει ή ότι συνδέεται με αυτά κατά οποιωνδήποτε άλλο τρόπο.

9.3 Η Εταιρία δεν ασκεί κανέναν έλεγχο σε Άλλες τοποθεσίες ούτε αποδέχεται ούτε αναλαμβάνει ευθύνη για Άλλες τοποθεσίες ή για το περιεχόμενο ή τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες Άλλων τοποθεσιών (περιλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, σχετικά με τοποθεσίες κοινωνικής δικτύωσης όπως π.χ. το Facebook, Τwitter, Instagram, Pinterest, Google+) και δεν αποδέχεται καμία ευθύνη για τις όποιες απώλειες ή ζημίες μπορεί να προκύψουν λόγω της χρήσης τους από εσάς. Εάν αποφασίσετε να προσπελάσετε δικτυακές τοποθεσίες τρίτων που συνδέονται με τη δικτυακή τοποθεσία, αναλαμβάνετε αποκλειστικά τον κίνδυνο.

10. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ

10.1 Η Εταιρία και το Ηλεκτρονικό Κατάστημα «MrBILL» διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή να ανανεώνει εγγράφως τους παρόντες όρους χρήσης και Γενικούς Όρους Συναλλαγών δίχως προειδοποίηση, οι οποίοι θα έχουν ισχύ από την ημερομηνία αναρτήσεώς τους στο «MrBILL». Παράλειψη ασκήσεως οποιουδήποτε δικαιώματος της Εταιρίας δεν δύναται να ερμηνευθεί ως παραίτηση από αυτό.

10.2 Η πλοήγηση, χρήση και συναλλαγή σας με το «MrBILL» διέπεται από το ελληνικό δίκαιο, το δίκαιο της ευρωπαϊκής ένωσης καθώς και τις σχετικές διεθνείς συνθήκες. Οποιαδήποτε διαφορά προκύψει κατά την πλοήγηση, χρήση και συναλλαγή προς με το «MrBILL» εισάγεται προς εκδίκαση στα αρμόδια δικαστήρια της Αθήνας στην Ελλάδα.

10.3 Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων καταστεί αντίθετη προς το νόμο, παύει αυτοδικαίως να ισχύει και αφαιρείται από το παρόν, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων.

11.  ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

11.1 ΛΟΓΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

Μέσα από την επεξεργασία των δεδομένων σας στοχεύουμε στο να δημιουργήσουμε και την αρτιότερη πρόταση υπηρεσιών για την δική σας εξατομικευμένη περίπτωση.

11.2 ΕΙΔΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΟΒΕΙ Η ΕΤΑΙΡΙΑ

Η εταιρία μας συλλέγει αυτοματοποιημένα προσωπικά δεδομένα των πελατών και η όποια εξατομικευμένη χρήση που υπόκεινται πραγματοποιείται για λόγους που αφορούν την λειτουργία της επιχείρησης, καθώς επίσης για να λαμβάνει αποφάσεις προς όφελος όλων. Η συλλογή των προσωπικών δεδομένων εναπόκειται στους ακόλουθους λόγους:

11.2.1 ΦΟΡΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Κατά τη χρησιμοποίηση της φόρμας επικοινωνίας της ιστοσελίδας της Εταιρίας, κανένα στοιχείο που υποβάλλεται δεν αποθηκεύεται σε βάση δεδομένων της ιστοσελίδας. Αντίθετα όλα τα δεδομένα υποβάλλονται με μορφή email και κρυπτογραφημένα (προστασία με TLS, ευρύτερα γνωστό ως SSL) με τη χρήση του Simple Mail Transfer Protocol (SMTP)και βρίσκονται αποθηκευμένα στο web server που φιλοξενεί την ιστοσελίδα. Τα email στη συνέχεια αποκρυπτογραφούνται στους υπολογιστές και συσκευές της Εταιρίας.

11.2.2 EMAIL NEWSLETTER
Στην ιστοσελίδα της Εταιρίας χρησιμοποιείται εφαρμογή NEWSLETTER. Η Εταιρία επιβεβαιώνει ότι δεν πρόκειται να χρησιμοποιήσει τα προσωπικά σας στοιχεία για χρήση μη ειδικώς εξουσιοδοτημένη από εσάς, ούτε να αποστείλει ή γνωστοποιήσει σε τρίτους (φυσικά ή νομικά πρόσωπα) μη συνδεδεμένους με το «MrBILL» τα εν λόγω στοιχεία σας χωρίς τη δική σας ρητή και ειδική συναίνεση προς τούτο, με εξαίρεση τις περιπτώσεις όπου η γνωστοποίηση είναι υποχρεωτική με βάση το Νόμο. Οποιαδήποτε στιγμή δίνεται η δυνατότητα τροποποίησης στοιχείων/διαγραφής του λογαριασμού σας από τη λίστα και την εφαρμογή αυτή.

11.2.3 COOKIES
Αναλυτικέ πληροφορίες για τη χρήση των Cookies από την Εταιρία θα βρείτε στην ενότητα 6 της παρούσης.

11.2.4 ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΨΙΜΟΤΗΤΑΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ – ΑΡΧΕΙΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ
Όπως οι περισσότερες ιστοσελίδες, έτσι και η ιστοσελίδα της Εταιρίας χρησιμοποιεί λογισμικό συλλογής στατιστικών δεδομένων για την καλύτερη κατανόηση στατιστικών στοιχείων που αφορούν την επισκεψιμότητάς της, την πηγή προέλευσης αυτών και γενικότερα τη φύση των επισκέψεών της. Συλλέγουμε αυτόματα ορισμένες πληροφορίες και τις αποθηκεύουμε σε αρχεία καταγραφής. Αυτές οι πληροφορίες μπορεί να περιλαμβάνουν IP διευθύνσεις, τύπο προγράμματος περιήγησης, σελίδες παραπομπής / εξόδου, λειτουργικό σύστημα, ημερομηνία / ώρα επίσκεψης και δεδομένα clickstream. Θα συλλέξουμε, επίσης, πληροφορίες για συγκεκριμένες συσκευές (όπως την έκδοση του λειτουργικού συστήματος). Χρησιμοποιούμε αυτές τις πληροφορίες για να αναλύσουμε τις τάσεις, να διαχειριστούμε την ιστοσελίδα και να παρακολουθήσουμε τον τρόπο αλληλεπίδρασης των επισκεπτών με την ιστοσελίδα.

11.3 ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Αυτή η ειδοποίηση απορρήτου έχει σκοπό να σας παρέχει πληροφορίες σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγει η Εταιρίας για εσάς και τον τρόπο με τον οποίο τα χρησιμοποιεί. Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις, επικοινωνήστε μαζί μας στο [email protected].
Εάν επιθυμείτε να επιβεβαιώσετε ότι η Εταιρία επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα ή να έχετε πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα που μπορεί να έχει για εσάς, επικοινωνήστε μαζί μας στο [email protected].

11.4 ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

Για να προστατεύσουμε το απόρρητο των προσωπικών δεδομένων που διαβιβάζετε μέσω της χρήσης αυτή της ιστοσελίδας, διατηρούμε φυσικές, τεχνικές και οργανωτικές διασφαλίσεις. Ενημερώνουμε και δοκιμάζουμε την τεχνολογία ασφαλείας που χρησιμοποιούμε σε συνεχή βάση. Περιορίζουμε την πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα, μόνο στο προσωπικό που πρέπει να γνωρίζει αυτές τις πληροφορίες για να σας προσφέρει προνόμια και υπηρεσίες. Επιπλέον, εκπαιδεύουμε το προσωπικό μας πάνω στη σημασία της εμπιστευτικότητας και τη διατήρηση της ιδιωτικότητας και της ασφάλειας των πληροφοριών σας. Δεσμευόμαστε να λάβουμε τα κατάλληλα πειθαρχικά μέτρα για την επιβολή της ευθύνης εχεμύθειας του προσωπικού μας.

11.5 SERVER ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΑΡΧΕΙΩΝ

Όλη η κυκλοφορία των δεδομένων μεταξύ της ιστοσελίδας της Εταιρίας και των φυλλομετρητών (browser) σας γίνονται με τη χρήση κρυπτογράφησης μέσω του πρωτοκόλλου HTTPS.
All traffic (transferral of files) between this website and your browser is encrypted and delivered over HTTPS.

11.6 ΧΡΟΝΟΣ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΠΕΛΑΤΗ

Η Eταιρία διατηρεί τα δεδομένα πελατών για όσο διάστημα κρατά η επαγγελματική της σχέση με τους πελάτες. Δύναται όμως σε κάθε περίπτωση για διαφύλαξη της εύρυθμης λειτουργίας της επιχείρησης να τα διατηρήσει περισσότερο.

11.7 ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΕΛΑΤΗ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ

Ο κάθε πελάτης δικαιούται να ενημερωθεί για τα δεδομένα που εταιρία διατηρεί για το πρόσωπό του ή για την επιχείρηση που εκπροσωπεί. Μπορεί ανά πάσα στιγμή να ζητήσει, διόρθωση ή ακόμα και διαγραφή των στοιχείων αυτών εφόσον κρίνεται πως η χρήση τους πλέον έχει καταστεί αναίτια. Η εταιρία δέχεται αίτημα για επεξεργασία, διόρθωση και διαγραφή μέσω απλού e-mail και οφείλει μέσα σε διάστημα το πολύ 30 ημερών να απαντήσει.

12.  ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

Οι πληρωμές σας υποστηρίζονται από τις υπηρεσίες πιστοποίησης κατόχου κάρτας Verified by Visa και MasterCard SecureCode των Οργανισμών Πληρωμών Visa και MasterCard αντίστοιχα.

Verified by Visa